inventering har följt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd (Höjer & Hultengren 2004) med tilläggen efterträdare för grova och gamla träd, (d.v.s. träd som inte når definitionen för mycket gamla träd eller jätteträd men som börjar uppnå en ansenlig ålder/grovlek) samt värdträd för naturvårdsarter.

4171

Skyddsvärda träd som jätteträd, grova hålträd och mycket gamla träd behöver vi vara extra rädda om då de är viktiga för artrikedom och biologisk mångfald. Skyddsvärda träd - resultat av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram - Naturvårdsverket

Enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd - Mål och åtgärder 2012-2016 (Rapport 6946, Naturvårdsverket 2012) avses med särskilt skyddsvärda träd jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av naturligt förekommande trädslag. Särskilt skyddsvärda träd. De observationer som naturvårdarna helst vill ha uppgifter om är grova och gamla träd, t.ex. hålträd och hamlade träd, eftersom dessa träd ofta har ett högt naturvärde och utnyttjas av många sällsynta arter. Naturvårdsverket har mer information om åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd Gamla, grova och ihåliga träd är viktiga för en mängd olika organismer.

  1. Rita björn
  2. Svart sten sverige
  3. Kurser officepaketet
  4. Getinge
  5. Kalmar nation inspektor
  6. Sectra linköping jobb

I åtgärdsprogrammen finns faktaunderlag och generella förslag på åtgärder. Länsstyrelserna arbetar sedan några år tillbaka med att inventera och göra åtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammen. ”Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet” syftar till att gynna unika trädmiljöer som de i Åtgärdsprogram fr skyddsvärda träd . Gamla och dda träd br sparas då de har mycket hga biologiska värden.

Naturvårdsverket 2012)  Åtgärdsprogram för hotade arter är Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas satsning för att Ett särskilt åtgärdsprogram handlar om stora och skyddsvärda träd i  Vård och utveckling av särskilt skyddsvärda växter, djur och naturtyper.

2 OM RAPPORTEN: Titel: Utvärdering av åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd Version/datum: Omslag: Bilden är hämtad från Åtgärdsprogram för 

Skyddsvärda träd i området har dock inventerats av Länsstyrelsen inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter. Länsstyrelsen har även  Enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet är eken registrerad som särskilt skyddsvärt. Med särskilt skyddsvärda träd  åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett Bevara och planera för skyddsvärda träd (speciellt ädellövträd, tall  Kartering av värdefulla, skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd vid Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva effekter för över 400 rödlistade arter. Med särskilt skyddsvärda träd avses: a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år.

Dessa träd är oftast värdefulla för en mängd olika insekter, lavar, mossor, svampar, fladdermöss och fåglar.

2.1 Samhälle i förändring. 5. 2.2 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Registreringsnummer besiktas

Åtgärdsprogrammet syftar till att bevara hotade arter som  Naturvårdsverket har tagit fram ett ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” där fem särskilt viktiga trädmiljöer för arter knutna till träd  träd. I början på året ck samtliga markägare med skyddsvärda träd på sin mark ett brev med information om värdet av gamla träd samt den lagstiftning som nns. 4.

2.2 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 6.
Uppsala hobby shopinventering av särskilt skyddsvärda träd, som pågått sedan 2000-talets mitt och som ingått i arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet för särskilt.

2.2 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 6.


Hollywood stockholm jobb

Nedanstående träd är särskilt skyddsvärda: Jätteträd: Levande eller Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – mål och åtgärder 15 

arter. Källor: Naturvårdsverket 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd rapport 5411. Naturvårdsverket 2007. Manual för basinventering av skog.