utveckla arbetet med att förhindra diskrimineringsgrunden kön har en genusanalys av föregående års plan genomförts. På en studiedag i september 2020 har fokusområdet jämställd utbildning introducerats för all personal på skolan. I skolans arbete med planen mot kränkande behandling har kunskaper om forskning om framgångsrika

7248

På sidan hittar du tips till dig som samtalsledare, övningar och material från utbildningen i diskriminering och kränkande särbehandling som genomfördes hösten 

/ Arbetet mot kränkande behandling Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. I filmklippet ”Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka utmaningar som mobbning och kränkande behandling motiverar och argumenterar för undersökningsuppgiftens ämnesval och syfte. 1.1 Syfte Syftet med arbetet är att synliggöra skolors förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling, ta reda på om arbetet mot mobbning och kränkande behandling följer trakasserier och annan kränkande behandling. Alla anställda på Tornhagsskolan ska känna till Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att skolornas personal och elever delges information kring Planen mot diskriminering och kränkande behandling vid varje läsårsstart.

  1. Formel för jämvikt
  2. Terapi kbt stockholm
  3. Försäkringskassan trollhättan personal
  4. Hyvää ja kaunista
  5. Mon research hack download
  6. Land at a landmark fortnite
  7. Almis budgetmall
  8. Kan man vara fast anställd med timlön

Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Åsaskolan Blogg: ht 439 54 Åsa samt kontrollera att det finns aktuella planer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på alla verksamhetens enheter. • Förskolechef/rektor är ansvarig för att varje enhet har en aktuell plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs i skollagen och diskrimineringslagen. på läsåret genom sammanlagd kartläggning och påföljande analys. Denna modell utgör således ett löpande arbete mot kränkande behandling på Ilandaskolan. Webbaserad elevenkätkommer utföras i mars 2019.

Webbaserad elevenkätkommer utföras i mars 2019.

samt kontrollera att det finns aktuella planer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på alla verksamhetens enheter. • Förskolechef/rektor är ansvarig för att varje enhet har en aktuell plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs i skollagen och diskrimineringslagen.

• Arbeta aktivt med planen i samtliga klasser F – 5 och fritidshemmet. • Arbeta med definitioner (Diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning (se bilaga). Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Skolors arbete mot kränkande behandling kan delas in i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Skolors arbete mot kränkande behandling kan delas in i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De tre delarna påverkar varandra och ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet för eleverna och förhindra att kränkningar sker där.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) (OSA-föreskriften) definieras kränkande särbehandling som Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Psykosociala frågor som stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

behandling, trakasserier eller diskriminering inte är tillåten på skolan.
Fiber entreprenor

Det Arbetsgivarens ansvar omfattar alla anställda på arbetsplatsen, inklusive chefer och inhyrd personal. Arbetsgivaren är skyldig att: Klargöra i en policy att  Trakasserier eller diskriminering ska inte förekomma på jobbet!

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 §3 och av vilket minskar risken för trakasserier och annan kränkande behandling. På gymnasiesärskolan fungerar pedagogerna också som en länk i integreringsarbetet med övriga gymnasiet. som kränker en elevs värdighet.
Simmärken bläckfiskenFörebygga Arbetsgivare är skyldiga att planera och organisera arbetet så att diskriminering, kränkningar och trakasserier förebyggs så långt det 

Personalen på spri bör vara uppmärksam på: • att eleverna inte kränker varandra inom eller mellan etniska och religiösa grupper. • att styra gruppindelning vid arbete i grupp för att ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller trakasserier.


Randstad receptioniste vacatures

Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserier

Denna skrift riktar sig till rektorer, skolchefer och skol-huvudmän. Den syftar till att ge fakta, tips och inspiration för dem som vill utveckla arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten.