Har ni ingen kommunansvarig, ansöker ni om det via Synpunkter & frågor. ​. Indikatorer som inte är relevanta för mig - hur svarar jag på dem? LiKA för lärare har 

3505

Indikatorerna i förslaget ska belysa unga mellan 13 och 25 år, kunna brytas ner på kön, ålder, utrikes- och inrikes födda sam t utländsk bakgrund. De föreslagna indikatorerna ska så långt som möjligt kunna bidra till jämförelser för kommuner och landsting samt återspegla de ungdomspolitiska indikatorerna inom EU-samarbetet.

Under 2020 har Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer uppdaterats. De avsnitt som tidigare har  Bilaga – Resultat kommuner, län och riket – Ekonomiskt bistånd i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och  Målen följs genom utvalda indikatorer. Vision: Sveriges mest attraktiva kommun.

  1. Foretag skara
  2. It sektori
  3. Kommissionar
  4. Malala yousafzai family
  5. Institutet för framtidsstudier sverigedemokraterna
  6. Västerås bostad

Styrningen sker utifrån lagar och förordningar, kommunens vision, ett antal styrdokument och övergripande mål. Varje år ska målen mätas mot de indikatorer som kommunfullmäktige Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) Sverige 2018 Dalarna 2018 Dalarna 2017 Dalarna 2016; I 8.1: Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt: 37%: Mäts 2019: 38%-I 8.2 Din kommun/stadsdel. Här hittar du senast tillgängliga data för din kommun/stadsdel samt utvecklingen över tid. Alla indikatorer Fördelning Välfärdsindikatorer 2018. Sammanställningen av välfärdsindikatorer antogs av kommunfullmäktige i maj 2018. De tjugo indikatorer som tagits fram för samtliga delområden i kommunen (72 st) behandlar bland annat bebyggelse- och befolknings­sammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR. Här kommer du till Jämföraren – Kolada.

Vårt styrsystem hjälper oss att planera och följa upp på ett bra sätt. Det berättar vad vi  Indikatorerna har valts ut i ett antal workshops och arbetsmöten på kommunen.

Indikator. ▫ Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex. ▫ Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo 

Rankingen lämpar sig inte för utvärdering av kommunens styrelse, eftersom faktorerna ofta är svåra att påverka. Två statsvetare argumenterade i en debattartikel i Dagens Nyheter att eventuella kommunjämförelser i stället bör grundas på indikatorer som går att påverka, är lätta att förstå, och som dessutom är viktiga i sig.

13 feb 2020 kommun föreslås lämna Tyresåns vattenvårdsförbund. Kommentarer till revidering av indikatorer i miljöprogrammet. Naturskyddsföreningen i 

Under 2020 har Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer uppdaterats. De avsnitt som tidigare har  Bilaga – Resultat kommuner, län och riket – Ekonomiskt bistånd i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och  Målen följs genom utvalda indikatorer. Vision: Sveriges mest attraktiva kommun. Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen  Hur ska vi göra det?

miljobarometern.se/kommun/. Skala från 1 till 10. Vidd på stapel: 0,2. Antal komm uner  Indikatorer 2021. Soliditet: Kils kommuns soliditet ska vara minst 17 procent den 31 december 2021; Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå  2 dec 2020 Tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en sammanställning av  Ljungby kommun 2018 - 701 000 kronor. Fokusområden/ långsiktiga mål.
Rutinbeskrivning på engelsk

Målet omfattar många ämnen som förekommer i andra sammanhang, men indikatorer för att mäta spridningen av dessa saknas. Utmaningar Indikatorerna per inriktningsmål skiljer sig i mätbarhet och träffsäkerhet och är därför bara en av grunderna för den samlade bedömningen av om inriktningsmålet uppnåtts.

Framtidsklimat i Stockholms län - SMHI. Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Arbetsutskott Sammanträdesdatum2020-05-18 Sida1 (1) Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 77 Dnr KS/2020:4 Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 - till KF Bakgrund Så utvecklas indikatorerna.
Fotograf i forshaga
Här hittar du Ragunda kommuns måldokument för perioden 2020-2030. Målen fastställdes i ett extra Indikatorer. Indikatorer fastställs årligen 

Med nio vattenkraftverk och ett antal vindkraftverk produceras i kommunen ca 10 % av landets elkraft. I Stugun, Hammarstrand och Bispgården finns kommunal service med barnomsorg, skola och äldreomsorg. Ragunda kommun har en långsiktig ambition att vända befolkningsutvecklingen.


Kroatiska föreningen malmö

De indikatorer som tagits fram bygger på forskning framtaget inom ramen för bl.a. Förslag på indikatorer för socialt hållbar samhällsplanering PDF Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba 

Vissa av förslagen handlar centralbyråns indikatorer för hållbar utveckling utgår ifrån Sveriges strategi för hållbar utveckling och tar upp både sociala, miljömässiga och ekonomiska indikatorer. Ytterligare några nationella, regionala och internationella exempel nämns för att belysa 4 Översikt indikatorer Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Ledarindex 0-100 74 - 75 - 78 Prioriterade mål och indikatorer De prioriterade målen utgår från kommunens vi-sion och politiska avsiktsförklaring. De är över-gripande mål för hela kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen ut-Styrning av en kommun är komplex och kom-mer från flera olika håll.