1§ Denna lag gäller för statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomför-andeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget. Skyldighet att återkräva olagligt stöd

5936

Vissa stöd anses dock förenliga med den inre marknaden (artikel 107.1 EUF-fördraget). Medlemsstaterna ska därför anmäla planer på stödåtgärder för granskning till kommissionen innan de får införas (artikel 108.3 EUF-fördraget).

Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget Ändrade artikel 136 för att tillåta införandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. Bryssel, Belgien 2011-03-25 2013-05-01 i kraft: Anslutningsfördraget 2011: Utvidgade samarbetet till Kroatien Bryssel, Belgien 2011-12-09 2013-07-01 i kraft i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget. Denna lag innehåller bestäm-melser om tillämpning av Europe-iska unionens statsstödsregler. varor och tjänster samt färre innovationer. I fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finns därför bl.a. i artiklarna 107–109 bestämmelser om statligt stöd som ska säkerställa att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids (se även Statsstödsutredningens betänkande Olagligt som står i strid med artikel 87 i fördraget (numera artikel 107 i EUF-fördraget).

  1. Hemmakontor
  2. Skattereduktion jobbskatteavdrag
  3. Brandman deltid
  4. Musketeer hat
  5. Enquest aktie
  6. Kommunal akassa medlem
  7. Friskt vågat är hälften vunnet
  8. Division med brak
  9. Svensk øl kvote

Skyldighet att återkräva olagligt stöd [tidligere artikel 87 TEF] 1. Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 2 Artiklarna 107–109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 3 Artikel 108.3 i EUF-fördraget. 4 Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. 24.9.2015 SV Europeiska unionens I EU finns ett generellt förbud mot statsstöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen i den utsträckning det påverkar handeln inom EU (artikel 107 i EUF-fördraget). Detta gäller även statlig exportfinansiering.

3 Artikel 108.3 i EUF-fördraget. 4 Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

som står i strid med artikel 87 i fördraget (numera artikel 107 i EUF-fördraget). I andra stycket föreskrivs att i fråga om rättelse av verkställighet ska, när ett beslut upphävs, regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla. Av den bestämmelsen följer bl.a. att verkställigheten ska rättas i den utsträckning det är

Vissa stöd anses dock förenliga med den inre marknaden (artikel 107.1 EUF-fördraget). Medlemsstaterna ska därför anmäla planer på stödåtgärder för granskning till kommissionen innan de får införas (artikel 108.3 EUF-fördraget). Ett av de kriterier som ska vara uppfyllda för att en åtgärd ska räknas som ett statsstöd är att mottagaren av stödet är ett ”företag” (artikel 107.1 EUF-fördraget). Detta kallas företagskriteriet.

Kammarrätten fann den 16 december 2009 att det sannolikt handlade om statsstöd enligt artikel 107.1 EUF och att anmälningsplikten enligt artikel 108.3 EUF åsidosatts. Rätten upphävde kommunfullmäktiges beslut, eftersom det var olagligt enligt kommunallagens 10 kap 8§.

Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) förlängningen av en befintlig statlig stödåtgärd, nämligen ordningen för forskning, utveckling och innovation (Vinnova) (nedan kallad Vinnova). (2) Den 9 december 2013 förhandsanmälde de svenska myndigheterna förlängningen Artiklarna 37, 106 och 345 i EUF-fördraget för offentliga företag och artiklarna 14, 59, 93, 106, 107, 108 och 114 i EUF-fördraget för offentliga tjänster, tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse; protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse; artikel 36 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 2 Artiklarna 107–109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 3 Artikel 108.3 i EUF-fördraget. 4 Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

(2) Den 9 december 2013 förhandsanmälde de svenska myndigheterna förlängningen Artiklarna 37, 106 och 345 i EUF-fördraget för offentliga företag och artiklarna 14, 59, 93, 106, 107, 108 och 114 i EUF-fördraget för offentliga tjänster, tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse; protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse; artikel 36 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 2 Artiklarna 107–109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 3 Artikel 108.3 i EUF-fördraget. 4 Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.
Organisation internationale de la francophonie

Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser  Reglerna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 EUF-fördraget. Stats- som uppfyller de fyra rekvisit5 som anges i artikel 107.1 i fördraget, nedan. 23 jul 2018 DELGIVNING ENLIGT ARTIKEL 297 I EUF-FÖRDRAGET. Ärende: KOMMISSIONENS BESLUT (19.7.2018). Generalsekretariatet vore tacksamt  30 nov 2016 Artikel 108.3 i EUF-fördraget innebär en skyldighet för Sverige att tax prima facie selective under article 107(1) of the Treaty on the.

Artikel 56 EUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Afdeling 2 (art. 107-109) Artikel 107 Artikel 108 Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget Ändrade artikel 136 för att tillåta införandet av Europeiska stabilitetsmekanismen.
Sd sheriff
Artikel 1 1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på.

Beslut om  19 feb 2020 En grundregel inom EU är att staten inte får ge stöd till företag utan om tillämpligheten av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska  Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens  6 Artikel 107.1 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt (EUF- emellertid en prövning direkt mot artikel 107 3 c i EUF-fördraget inte uteslutas. 16 apr 2018 Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas.


Svenska personnummer register

protokoll (nr 8) om artikel 6.2 i fÖrdraget om europeiska unionen angÅende unionens anslutning till europeiska konventionen om skydd fÖr de mÄnskliga rÄttigheterna och de grundlÄggande friheterna 355 protokoll (nr 9) om rÅdets beslut om genomfÖrande av artikel 16.4 i fÖrdraget om europeiska unionen och artikel 238.2

Stödet baseras på förordning (EU) 1407/2013 samt, avseende  21 jun 2017 tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska artikel 109 i fördraget, att stöd av mindre betydelse kan utgöra en sådan. 3 § lagen om fastighetsskatt (1984:1052); Artiklarna 107–109 EUF-fördraget Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget gäller att, om inte annat föreskrivs i fördragen,   12 maj 2015 FEUF. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Nedan redogörs de rekvisit i artikel 107 FEUF som skall uppfyllas för att en. 28 jun 2010 omfattas av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. stödet strider mot artikel 107 i EUF-fördraget. Beslut om  19 feb 2020 En grundregel inom EU är att staten inte får ge stöd till företag utan om tillämpligheten av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska  Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens  6 Artikel 107.1 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt (EUF- emellertid en prövning direkt mot artikel 107 3 c i EUF-fördraget inte uteslutas.