1.1.3.2 Omvänt skaderekvisit Det omvända skaderekvisitet innebär en presumtion om att sekretess gäller för upp-giften. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, betyder att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning.

3809

Utan skaderekvisit- absolut sekretess – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess

17 a § OSL gäller med ett så kallat omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess. En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det finns sekretess som rör personuppgifter för de som arbetar i en myndighet. Den hittar du i 39 kap 3 § OSL. Det är stark sekretess med omvänt skaderekvisit. Beroende på var de anställda jobbar kan även deras personnr ansetts omfattas.

  1. Bu isso opt
  2. I viss utsträckning

Omvänt skaderekvisit En förutsättning för sekretess enligt 39 kap. 5 a och 39 kap. 5 b §§ OSL är att det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller skatteärenden finns i 27 kap. OSL. Inom skatteområdet finns sekretessreg-ler med alla olika styrkor. Det finns absolut sekretess, semi-absolut sekretess, omvänt skaderekvisit och rakt skaderekvisit. Absolut sekretess motsvarar den högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det De flesta sekretessbestämmelserna i OSL innehåller ett rekvisit som anger sekretessens styrka, ett skaderekvisit. Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt.

det råder presumtion för sekretess.

13 jul 2002 Inom socialtjänsten råder sekretess med omvänt skaderekvisit, det vill säga stark sekretess, vilket framgår i 26 kap. 1 § OSL som tar sikte på 

utgångspunkten är att uppgifterna är  11 och 12 §§ OSL kan tillämpas på ärenden om stöd vid korttidsarbete. Ett omvänt skaderekvisit ansågs vara en lämplig avvägning mellan  Dessa områden regleras i första hand i kapitlen 25 och 26 i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL. I allmänhet råder stark sekretess (omvänt skaderekvisit) för  en lag, oftast i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. I Alarmeringslagen finns inget omvänt skaderekvisit som i OSL, utan. av sekretess med ett omvänt skaderekvisit till skydd för intresset att förebygga eller lagföra brott (se 18 kap.

2012-03-26

En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. ett omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 § första stycket OSL).

omvänt skaderekvisit. Enligt JO är utgångspunkten att. 10 kap. 2 § OSL ska tillämpas restriktivt och att det i praktiken handlar om  18 mar 2015 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det står inte Bestämmelsen har således ett s.k.
Vad heter thailändska pengar

Skaderekvisitet är omvänt, dvs. utgångspunkten är att uppgifterna är  18 mars 2015 — offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det står inte Bestämmelsen har således ett s.k. omvänt skaderekvisit, som utgår från att. Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m.

dock ett omvänt skaderekvisit Barnavårdsutredningen torde ha inkommit i myndighetens personalsociala verksamhet. Omvänt skaderekvisit gäller varför handlingen bör hemlighållas. Föredragningspromemorian anses enligt 2:7, 2:9 TF inte som allmän handling förrän ärendet har avslutats och då endast om promemorian läggs till akten.
Influensa vaccin trosa
Sekretessen i 25 kap. 17 a § OSL gäller med ett så kallat omvänt skaderekvisit som innebär en presumtion för sekretess. En uppgift får lämnas ut bara om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

23 kap. 2 § OSL innehåller ett s.k omvänt skaderekvisit. Man kan utläsa det ur lagtextens ordalydelse "sekretess gäller …. Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men".


Hur skriver man en inledning till en argumenterande text

(så kallat omvänt skaderekvisit), medan det för polisen är offentlig­ het som är utgångspunkten (så kallat rakt skaderekvisit). Gemen­ samt för flera av de önskemål som aktörerna har om förändringar i lagstiftningen handlar om att man vill ha rättsliga lösningar som i

omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess.