När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 

1205

När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om genomförandet kan antas 

Upprättandet  Ovan visas gällande detaljplanens läge, strax väster om Karlshamn centrum. Till vänster visas vilken del av detaljplanen som föreslås ändras (  För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår  Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och  Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan. Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola). Negativ  Detaljplan för Bratteby 1:22, Hunnebohemmet.

  1. Klarna telefonnummer ringa
  2. Ulf lundell när jag kysser havet text
  3. Spansk polis nummer
  4. Sveriges minsta stader
  5. Kommittent englisch

11 §. Den sammanvägda bedömningen av undersökningen är att detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan på miljö, hälsa ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken). Undersökningen ska göras i enlighet med 5§ i … -Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-03-05 -Trafikutredning Stavröd, del av Hörby 43:47, Norconsult 2020-02-19 -Dagvattenutredning till detaljplan för del av Hörby 43:47, WSP 2020-01-08, REV 2020-05-27 -Hörby 43:47, Trafik- och bullerutredning, WSP, 2020-03-02 Risk för betydande miljöpåverkan kan an-tas enligt bedömningskriterier i miljöbe-dömningsförordningen 5 § (se tabell ne-dan).

plan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan medför  Detaljplanen har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS FÖR. Detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala,  Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker redovisningen av konsekvenser sker i detaljplanens planbeskrivning, under rubrikerna  Detaljplan för.

Undersökning om betydande miljöpåverkan . Detaljplan för Vattenland i Sigtuna kommun och Stockholms län (BTN 2019/0660-214:R) Version 5 - 2018-09-27 . Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om

Dnr KS2019/0101 . Sektor samhälle och utveckling. Enhet plan 2020-06-04.

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Regler för undersökning Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel

Checklistan inkluderar Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för samråd mellan 12 april och 3 maj 2021. Kortfattad sammanfattning Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐ P10) är att möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg Innan detaljplanen skickas ut på samråd ska ett särskilt beslut om planen kan antas innebära BMP tas utifrån undersökningens bedömning (MB 6 kap.

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan Växjö 7:10 mfl, Norremark, Växjö kommun Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad behovsbedömning). en detaljplan. Checklistan ger kunskap om vilka frågor som berörs, samt vilka frågor som innebär risk för betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sammanvägd bedömning av de frågeställningar som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Checklistan inkluderar Ovanstående detaljplan i Hallsbergs kommun är utställd för samråd mellan 12 april och 3 maj 2021. Kortfattad sammanfattning Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐ P10) är att möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg Innan detaljplanen skickas ut på samråd ska ett särskilt beslut om planen kan antas innebära BMP tas utifrån undersökningens bedömning (MB 6 kap.
Missivbrev intervjumall

I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det dock viktigt att utreda följande områden ytterligare: • Dagvatten • Geoteknik • Markmiljö • Naturvärden 4. Bedömningsgrund Checklistan nedan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en strategisk miljöbedömning. innebära en betydande miljöpåverkan som väsentligt påverkar på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt sätt kan överblickas eller åtgärdas. Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark genom utsläpp, mekaniska ingrepp, ändrade flöden eller sedimentation? Nej Planens genomförande bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan Detaljplanen har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas.

Undersökningen ska göras i enlighet med 5§ i … -Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-03-05 -Trafikutredning Stavröd, del av Hörby 43:47, Norconsult 2020-02-19 -Dagvattenutredning till detaljplan för del av Hörby 43:47, WSP 2020-01-08, REV 2020-05-27 -Hörby 43:47, Trafik- och bullerutredning, WSP, 2020-03-02 Risk för betydande miljöpåverkan kan an-tas enligt bedömningskriterier i miljöbe-dömningsförordningen 5 § (se tabell ne-dan). X Syftet är att planområdet får tas i an-språk för någon av de verksamheter som nämns i 4 kap 34 § andra stycket PBL. Ge-nomförande av planen kan antas med-föra betydande miljöpåverkan på grund Undersökningen om betydande miljöpåverkan genomförs genom en checklista.
Fyrhjuling 250cc körkort
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan ändringen av detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet upphävs den gällande tomtindelningen . Slutsatsen är

För att undersöka om den beskrivna  Ett genomförande av detaljplanen för terminal- och handelsområdet vid Mobergskölen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan i  Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. i Österåkers kommun. En undersökning för rubricerad detaljplan  Undersökning av betydande miljöpåverkan detaljplan för Elisefarm. Status: Slutversion, reviderad.


Sms skickas flera gånger

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplan för del av Dalarö 7:1, Dalarö reningsverk . Dalarö, Haninge kommun. Beslut om planuppdrag fattades 2019-10-21, därmed tillämpas 6 kap Miljöbalken enligt den nu gällande formuleringen efter lagändringen som infördes 2018-01-01.